Giancarlo Piretti Plia & Platone

Giancarlo Piretti Plia & Platone

Tisch und Stuhl - Platone und Plia, Entwurf Giancarlo Piretti für Castelli 1971. 
Sehr guter Zustand !

Giancarlo Piretti Table Platone and Chair Plia, Castelli 1971.
Very good Condition !

Price:
Status: Sold